Regulamin programu „Dostawa świeżych produktów Bottega del Gusto” - Bottega Del Gusto

Regulamin programu „Dostawa świeżych produktów Bottega del Gusto”

1. Definicje

1.1 Zamówienie – lista towarów o wartości min. 150zł brutto, które Zamawiający planuje zakupić od Sprzedawcy w dniu realizacji zamówienia
1.2 Sprzedawca – DELIZIE ITALIANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Gierdziejewskiego 7;
1.3 Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia telefonicznie
1.4 Towary – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Sprzedawcy
1.5 Cena Towarów – oznacza orientacyjną cenę Towaru brutto, którą przedstawia Sprzedawca po przyjęciu telefonicznego Zamówienia
1.6 Realizacja Zamówienia – dokonanie przez Dostawcę dostawy Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres
1.7 Dzień Realizacji Zamówienia – wybrany przez Zamawiającego dzień, w którym ma nastąpić dostawa Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres; w Dniu Realizacji Zamówienia, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy, następuje zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
1.8 Koszt Realizacji Zamówienia – opłata za Realizację Zamówienia, jeżeli dochodzi do niej poprzez dostawę Zamówienia na wskazany przez Zamawiającego adres; wysokość Kosztów Realizacji Zamówienia jest uzależniona od wartości Zamówienia (min. 150zł brutto) oraz od odległości od Sprzedawcy do adresu Zamawiającego
1.9 Dostawca – osoba fizyczna zatrudniona przez Sprzedawcę i legitymująca się jego pełnomocnictwem, która będzie Realizowała Zamówienie oraz, jeśli Zamawiający przyjmie ofertę Sprzedawcy, będzie zawierała w imieniu Sprzedawcy umowę sprzedaży Towarów z Zamawiającym.

 

2. Zasady ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji Zamówień Towarów z Dostawą w delikatesach Sprzedawcy, których właścicielem jest DELIZIE ITALIANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Gierdziejewskiego 7.
2.2 Regulamin jest dostępny w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej www.bottegadelgusto.pl oraz w lokalu Sprzedawcy przy ul. Gierdziejewskiego 7, 02-495 Warszawa. Regulamin zamieszczony na stronie jest w formie umożliwiającej wydruk.
2.3 Usługi oferowane przez Sprzedawcę dostępne są na terytorium Warszawy i okolic. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca oraz czasu dostawy.
2.4 Z oferty Sprzedawcy mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.
2.5 Sprzedawca prowadzi sprzedaż alkoholu, który mogą dostarczać wyłącznie Dostawcy zatrudnieni przez Sprzedawcę
2.6 Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Użytkownikowi.
2.7 Zamówiony alkohol mają prawo odebrać tylko osoby pełnoletnie i nie będące w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Dostawca ma prawo poprosić osobę odbierającą zamówienie zawierające alkohol o okazanie dowodu potwierdzającego jej pełnoletniość. W przypadku niemożności odbioru zamówienia przez osobę pełnoletnią lub odmowy okazania dowodu, dostawca zobowiązany jest do niewydawania alkoholu.

 

3. Zasady składania Zamówienia i koszty dostawy

3.1 Zamówienie rozumiane jest jako słowna akceptacja przez Zamawiającego oferty Sprzedawcy, poprzedzone akceptacją zamówienia towarów telefonicznie pod numerem +48 666-736-899 oraz wyborem formy płatności i godziny dostawy oferowanej przez Sprzedawcę
3.2 Umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą telefonicznego potwierdzenia przez Klienta złożonego Zamówienia, wraz z wyborem adresu i daty realizacji zamówienia.
3.3 Koszt dostawy określony jest każdorazowo w procesie składania zamówienia. Koszt dostawy zależny jest od odległości od Sprzedawcy do adresu wskazanego przez Zamawiającego i szacuje się następująco:
Dostawa do 10 km – bezpłatna
Dostawa od 10 km do 15 km – 10 zł
Dostawa od 15km do 20 km – 20 zł
Dostawa powyżej 15km – przy zamówieniu za minimum 300zł brutto, koszt dostawy 30 zł

 

4. Miejsce i termin dostarczenia dostawy

4.1 W zależności od preferencji Zamawiającego oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Zamawiającego adres przez Dostawcę, wybranego dnia w wybranym przez Zamawiającego przedziale godzinowym sugerowanym przez Sprzedawcę.
4.2 Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Zamawiającego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Zamawiającego terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.
4.3 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia, kiedy kwota zamówienia jest niższa niż 150zł brutto z dostawą do 15km oraz zamówienia poniżej 300zł brutto przy zamówieniu powyżej 15km.
4.4 Sprzedawca ma prawo odmówić dostawy w wybranym przez Zamawiającego terminie realizacji dostawy, gdy ilość zamówień na dany dzień przekracza możliwości wykonania realizacji zamówienia przez dostawcę

 

5. Płatności

5.1 Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
– gotówką przy odbiorze
– płatność kartą (Dostawca wyposażony jest w mobilny terminal)

 

6. Nieobecność zamawiającego

6.1 W przypadku nieobecności Zamawiającego pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym Dniu Realizacji Zamówienia, Dostawca podejmuje próbę kontaktu z Zamawiającym drogą telefoniczną.
6.2 Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy Dostawca spróbuje dostarczyć Zamawiającemu Zamówienie w późniejszym terminie Realizacji Zamówienia. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 20,00 zł.
6.3 Sprzedawca, ani Dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produkty łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za Towar, którego jakość wyraźnie się pogorszyła z jego winy. Zamawiający ma prawo nie przyjąć zamówienia. Wtedy uiszcza zapłatę tylko z tytułu Towarów, które straciły wartość z jego winy.

 

7. Przypisy końcowe

7.1 Zamawiający wraz ze złożeniem Zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
7.2 Zamawiający korzystający z usług Sprzedawcy i dostawy ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w przypadku podania nieprawdziwych danych Zamawiającego.
7.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują jednak od daty udostępnienia ich na stronie www.bottegadelgusto.pl
7.4 We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
7.5 Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
7.6 Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
7.7 W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag prosimy o kontakt poprzez e-mail:
bottega.wino@gmail.com lub telefonicznie pod numerem +48 666-736-899